Vereniging > Veiligheid

Overzicht

Tafeltennisvereniging De Brug biedt naast gezelligheid ook een veilige sport omgeving.

Dit betekent dat iedereen bij De Brug onbezorgd moet kunnen sporten in een vertrouwde omgeving.

Om dit te realiseren hanteren wij een gedragscode (zie hieronder), die door iedere trainer/begeleider van jeugd- en paraspelers moet worden ondertekend.

Daarnaast hebben of krijgen alle jeugd/para trainers verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een officiële verklaring die het Ministerie van Veiligheid en Justitie afgeeft waaruit blijkt dat het verleden van de persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Tot slot heeft De Brug 2 vertrouwens contactpersonen (zie hieronder) waar ieder lid terecht kan in geval van een probleem.

Gedragscode

Wanneer je bij TTV De Brug komt werken of al werkt als vrijwilliger, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. In een persoonlijk intake gesprek wordt aan iedere vrijwilliger uitgelegd wat de gedragscode in houdt en hoe we binnen De Brug omgaan met een veilige sportomgeving.

De gedragsregels voor vrijwillige medewerkers:

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de mindervalide en minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de mindervalide en minderjarige in zijn waardigheid aantast.
  3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de mindervalide en minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de mindervalide en minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. De begeleider mag de mindervalide en minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met mindervalide en minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
  7. De begeleider heeft de plicht de mindervalide en minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de mindervalide en minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de  vertrouwenscontactpersoon
  9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenscontactpersoon.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met mindervalide en minderjarigen en sanctiebeleid:

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met mindervalide en minderjarigen verstaan wij:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non- verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer- pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met mindervalide en minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met mindervalide en minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is op 15 november 2023 vastgesteld door het bestuur van TTV De Brug te Apeldoorn.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een contactfunctionaris binnen de vereniging die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, en is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn en bij incidenten. De VCP hoort aan en verwijst door. De VCP als rol is niet verantwoordelijk voor de oplossing van een incident.

De Brug heeft 2 vertrouwenscontactpersonen die via de volgende email links kunnen worden benaderd:

Linda Stolk: vcp1@ttvdebrug.nl

Marco Noort: vcp2@ttvdebrug.nl